Hộp gắn bề mặt Bosch LM1-SMB-U40

Hộp gắn bề mặt Bosch LM1-SMB-U40

Hộp gắn bề mặt Bosch LM1-SMB-U40

1. Khái quát về hộp gắn bề mặt Bosch LM1-SMB-U40

Bosch giới thiệu đủ loại điều khiển âm lượng và bộ chọn chương trình nhằm cung cấp các giải pháp truyền thanh công cộng toàn diện.

Hộp gắn bề mặt Bosch LM1-SMB-U40 dành cho bộ điều khiển âm lượng LBC1401/10, LBC 1401/20, LBC 1411/10, LBC 1411/20 Bộ chọn chương trình LBC1431/10.

Hộp gắn bề mặt có màu trắng RAL 9010.

2. Một số thông tin kỹ thuật của hộp gắn bề mặt Bosch LM1-SMB-U40 chính hãng


Chứng nhận và phê chuẩn Bosch LM1-SMB-U40


Hộp gắn bề mặt Bosch LM1-SMB-U40

Ghi chú lắp đặt/cấu hình hộp gắn bề mặt

Hộp gắn bề mặt Bosch LM1-SMB-U40
Kích thước tính theo mm


Hộp gắn bề mặt Bosch LM1-SMB-U40
Chi tiết hộp gắn bề mặt Bosch LM1-SMB-U40

Thông số kỹ thuật Bosch LM1-SMB-U40


Hộp gắn bề mặt Bosch LM1-SMB-U40

Thông tin đặt hàng hộp gắn bề mặt Bosch LM1-SMB-U40


Hộp gắn bề mặt LM1-SMB-U40 dành cho bộ điều khiển âm lượng LBC1401/10, LBC1401/20, LBC1411/10, LBC1411/20Bộ chọn chương trình LBC1431/10, màu trắng RAL 9010.

Xem thêm và đặt hàng: Hộp gắn bề mặt BOSCH LM1-SMB-U40

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.